Publikacje

Inne


Projekt "Międzykulturowa szkoła"

Źródło finansowania:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa 10: Edukacja
Działanie 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej
Poddziałanie 10.2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej - konkursy horyzontalne

Cel projektu:

kształtowanie i rozwijanie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych na rynku pracy, niezbędnych do samorealizacji, poczucia sprawczości i integracji społecznej dla uczniów/uczennic 30 szkół Gminy Wrocław, w tym dla osób, które przybyły na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy.

Działania w projekcie

1.       Zajęcia dodatkowe kształtujące kompetencje kluczowe ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób migrujących z Ukrainy w związku z działaniami wojennymi

2.       Zajęcia pozaszkolne kształtujące kompetencje kluczowe uczniów i uczennic ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób migrujących z Ukrainy w związku z działaniami wojennymi

3.       Zajęcia dodatkowe ukierunkowane na wsparcie psychologiczno-pedagogiczne uczennic i uczniów oraz ich rodziców, w tym dla osób migrujących z Ukrainy w związku z działaniami wojennymi

4.       Wsparcie nauczycieli i pracowników pedagogicznych szkół w zakresie pracy z uczniami i uczennicami migrującymi z Ukrainy

5.       Realizacja form pozaszkolnych o charakterze integracyjnym dla uczniów i uczennic ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób migrujących z Ukrainy w związku z działaniami wojennymi


Grupa docelowa:

-         30 szkół Gminy Wrocław

-         915 uczniów/uczennic,

-         733 nauczycieli/lek

-         rodzice/ opiekunowie prawni

 

Realizator projektu w imieniu Gminy Wrocław:

Centrum Kształcenia Zawodowego

 

Środki finansowe, wysokość dofinansowania:

        Całkowita wartość projektu: 4 058 046,12  

-         Kwota dofinansowania: 3 736 996,12 zł

-         Wkład własny: 321 050,00 zł

 

Termin realizacji:

-        Termin rozpoczęcia realizacji projektu: 01.01.2023 r.

-         Termin zakończenia realizacji projektu: 30.11.2023 r.

Szkoły biorące udział w projekcie:

-         Szkoła Podstawowa nr 8 im. Józefa Piłsudskiego

-         Szkoła Podstawowa nr 12 im. Marii Skłodowskiej-Curie

-         Szkoła Podstawowa nr 36 im. Bohaterów Westerplatte

-         Szkoła Podstawowa nr 50 im. Ossolineum

-         Szkoła Podstawowa nr 68 im. II Tysiąclecia Wrocławia

-         Szkoła Podstawowa Nr 76 z Oddziałami Sportowymi im. I Armii Wojska Polskiego

-         Szkoła Podstawowa nr 80 im. Tysiąclecia Wrocławia

-         Szkoła Podstawowa nr 83 im. Jana Kasprowicza

-         Szkoła Podstawowa nr 84 im. Ruchu Obrońców Pokoju

-         Szkoła Podstawowa nr 90 im. prof. Stanisława Tołpy

-         Szkoła Podstawowa nr 97 im. Jana Brzechwy

-         Szkoła Podstawowa nr 118 im. płk. Pilota B. Orlińskiego

-         Liceum Ogólnokształcące nr I im. Danuty Siedzikówny "Inki"

-         Liceum Ogólnokształcące nr V im. gen. Jakuba Jasińskiego

-         Liceum Ogólnokształcące Nr VI im. Bolesława Prusa

-         Liceum Ogólnokształcące nr VII im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego

-         Liceum Ogólnokształcące nr X im. Stefanii Sempołowskiej

-         Liceum Ogólnokształcące nr XIV im. Polonii Belgijskiej

-         Liceum Ogólnokształcące nr XV im. Mjra Piotra Wysockiego

-         Technikum nr 15 im. Marii Skłodowskiej-Curie

-         Szkoła Podstawowa nr 17 im. prof. Stanisława Kulczyńskiego w Zespole Szkolno?Przedszkolnym nr 17

-         Szkoła Podstawowa nr 18 im. Bolesława Drobnera w Zespole Szkolno ? Przedszkolnym nr 18

-         Szkoła Podstawowa nr 19 im. Bolesława Chrobrego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7

-         Szkoła Podstawowa nr 24 w Zespole Szkolno?Przedszkolnym nr 14

-         Szkoła Podstawowa nr 32 w Zespole Szkolno ? Przedszkolnym nr 21

-         Zespół Szkół nr 2 im. Korpusu Pancernego Wojska Polskiego

-         Zespół Szkół nr 3

-         Liceum z Oddziałami Integracyjnymi nr XXX w Zespole Szkół nr 6

-         Technikum nr 14 z Oddziałami Integracyjnymi w Zespole Szkół nr 6

-         Zespół Szkół Gastronomicznych


Dotacje z UNICEF-u dla wrocławskiej edukacji

Ponad 24,5 mln złotych dotacji z UNICEF-u, jakie otrzyma Wrocław na działania i projekty pomocowe związane z uchodźcami z Ukrainy przebywającymi w naszym mieście, popłynie do wrocławskich placówek oświatowych.

Pieniądze przeznaczone są na ściśle określone cele, w tym m.in. na:

  • przygotowanie przedszkoli i szkół do nowego roku szkolnego (w związku z większą liczbą dzieci w placówkach) - 7,5 mln złotych,
  • organizację wakacyjnych półkolonii w szkołach ? 2 mln złotych,
  • doposażenie i rozbudowę stref rekreacyjnych w 19 przedszkolach i zespołach szkolno-przedszkolnych ? ponad 1 mln złotych,
  • zatrudnienie 120 asystentów wielokulturowych ? ok. 5 mln złotych,

?         - szkolenia podnoszące kompetencje wielokulturowe nauczycieli ? 78 tys. złotych,

?         - szkolenia z języka polskiego dla 50 nauczycieli i asystentów wielokulturowych ? 10 tys. złotych.

Wrocławskie placówki oświatowe otrzymają także m.in. laptopy i tablety z oprogramowaniem oraz przenośne laboratoria komputerowe (2550 szt. sprzętu).

Realizacja zadań, w ramach współpracy z UNICEF-em, planowana jest do końca 2022 r.PROJEKT BIOCANTEENS

 

Zachęcanie wrocławskich szkół do przygotowywania i serwowania zdrowych i zbilansowanych posiłków oraz podnoszenie wiedzy wśród dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych w zakresie zdrowego żywienia i niemarnowania to główne założenia nowego europejskiego projektu BioCanteens 2 realizowanego w ramach programu URBACT III.

Liderem projektu jest Francja a partnerami Hiszpania i Belgia. Projekt BioCanteens 2 promuje zdrową i ekologiczną żywność, ale także krótki łańcuch dostaw produktów do szkolnych stołówek. Wspiera lokalnych dostawców oraz promuje zakładanie ekosklepików na terenie szkół. Naszym głównym celem w ramach prowadzonego projektu jest  propagowanie polityki zrównoważonego i zdrowego żywienia we wrocławskich placówkach oświatowych z promowaniem idei less waste. Projekt trwa od czerwca 2021r. do stycznia 2023r.

Główne cele projektu to:

?         zachęcanie wrocławskich placówek oświatowych do przygotowywania zrównoważonych posiłków opartych na zasadzie less waste,

?         współpraca z lokalnymi dostawcami produktów,

?         podniesienie poziomu wiedzy dzieci i młodzieży w zakresie zdrowego żywienia i niemarnowania żywność,

?         wykorzystanie posiłków serwowanych przez stołówki szkolne jako inspiracja dla rodziców do przygotowywania zdrowych i urozmaiconych posiłków dla dzieci,

promowanie zakładania ogródków przyszkolnych.

Kształtowanie Przestrzeni jest programem edukacyjnym, który powstał, by kształtować świadome społeczeństwo i promować wiedzę o kształtowaniu przestrzeni, jako naszego wspólnego dobra. Program skierowany jest do młodzieży szkolnej w wieku 12-19 lat.

Celem programu jest między innymi rozwijanie świadomości naszego otoczenia, zrozumienia jego technicznych i estetycznych aspektów oraz promowanie rozwoju osobistego w zakresie twórczego myślenia i kreatywności.

Program powszechnej edukacji przestrzennej powstał na wzór działającego od 1997 roku w Irlandii programu Shaping Space, który miał na celu uwrażliwić młodzież na problemy społeczno?przestrzenne i estetyczne w architekturze i urbanistyce. Pilotażowa edycja polskiej wersji programu wystartowała w 2013 roku.

Zajęcia prowadzone są przez architektów?edukatorów w trzech cyklach - ?Ja i przestrzeń?, ?My i przestrzeń? oraz ?Czas i przestrzeń?, z których każdy składa się z pięciu spotkań. Proponowana otwarta formuła zajęć zawiera w sobie prezentacje, dyskusje, burze mózgów oraz część warsztatową, zostawiając miejsce na eksplorowanie najbliższego otoczenia.

Organizatorem Programu Edukacyjnego jest Fundacja Promocji Architektury SARP oraz Izba Architektów Polskich. Program jest rekomendowany przez Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki oraz Narodowe Centrum Kultury. Program w latach 2019-21 realizowany jest w oparciu o dofinansowanie MKiDN ze środków Edukacja Kulturalna. Partnerem Programu jest firma FAKRO.Międzynarodowy program Destination ImagiNation - OczyMa Wyobraźni stymulujący rozwój twórczego myślenia. DI uczy przede wszystkim kreatywnego rozwiązywania problemów, tworzenia innowacji, pracy zespołowej podczas podejmowania ekscytujących wyzwań, zarządzania czasem, zasobami ludzkimi, materiałami, finansami i pomysłami. Uczy także umiejętności skutecznej komunikacji i prezentacji wytworów własnej pracy oraz pracy zespołu. pozwala odkrywać różnorodne uzdolnienia, przełamywać bariery, kształtować motywację wewnętrzną i zwiększać poczucie własnej wartości. Destination Imagination stawia przed uczestnikami projekty zespołowe, które wyzwalają ducha odkrywczości i samodzielności.Program Volleymania realizowany przez Krainę Siatkówki #VolleyWrocław oraz Gminę Wrocław ma na celu promocję siatkówki chłopców i dziewcząt w 28 wrocławskich szkołach podstawowych. Nasza szkoła startuje w kategorii klas 4 i 5 zarówno w zawodach dla dziewczynek jak i chłopców.Program Basketmania czyli dodatkowe zajęcia z koszykówki dla dziewcząt i chłopców z klas 7, 8 i 3 gimnazjum. Program zakłada, prowadzenie zajęć z koszykówki oraz udział w rozgrywkach ligowych między zgłoszonym szkołami. Jest to doskonała alternatywa dla uczniów nieuczęszczających na zajęcia klubowe a chcących rozwijać swoje koszykarskie pasje.Cała Polska czyta dzieciom - kampania społeczna, rozpoczęta w czerwcu 2001 przez Fundację "ABCXXI" roku 2005 działającą jako: Fundacja "ABCXXI" Program Zdrowia Emocjonalnego), mająca na celu propagowanie codziennego czytania dzieciom jako skuteczną, tanią i przyjazną metodę wspomagania ich wszechstronnego rozwoju - psychicznego, umysłowego, społecznego i moralnego - oraz budowania zasobów wewnętrznych dziecka: kompetencji emocjonalnych i intelektualnych. Poprzez nadawanie spotów reklamowych w mediach i inne działania promocyjne, edukacyjne i organizacyjne, Fundacja przekonuje, że czytanie dziecku dla przyjemności "20 minut dziennie. Codziennie!" jest mądrym sposobem spędzania czasu z dzieckiem.Pola Nadziei to kampania, której celem jest promowanie idei wolontariatu i niesienia bezinteresownej pomocy podopiecznym hospicjum. Jest to szeroki zakres działań edukacyjnych i wolontaryjnych, którego dodatkowym celem jest pozyskiwanie środków na opiekę paliatywną.Pola Nadziei są elementem międzynarodowego programu powołanego do życia przez Fundację Marie Curie Cancer Care z Edynburga w Wielkiej Brytanii. Działania podejmowane wyłącznie przez hospicja polegają na sadzeniu jesienią żonkili - symboli nadziei. Kiedy wiosną kwiaty zakwitną, tworzą całe pola nadziei i rozdawane się w ulicznych kwestach. Zebrane w ten sposób środki pozwalają na zaspokajanie najważniejszych potrzeb podopiecznych hospicjum.


"Szkoła i przedszkole ART"

Ogólnopolski projekt Akademia Chóralna

ARCHI-PRZYGODY to program z zakresu edukacji architektonicznej stworzony dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniów szkół podstawowych. Stanowi propozycję przeprowadzenia zajęć o tematyce przybliżającej rozumienie zagadnień związanych z architekturą, a także wprowadzających w kulturę życia społecznego.

Główne założenia programu skupiają się wokół: nabywania przez dzieci świadomości otaczającej ich przestrzeni, zrozumienia procesu projektowania i realizacji budowli oraz jej wpływu na otoczenie, a także docenienie tradycji architektonicznych i środowiska naturalnego.

Zajęcia prowadzone są we współpracy nauczyciela przedszkolnego/szkolnego oraz architekta-edukatora, którzy gwarantują merytoryczne i fachowe wsparcie oraz doświadczenie. Scenariusze zajęć skupione są przede wszystkim na aktywnościach opartych na pracy zespołowej, ćwiczeniach manualnych, obserwacji i dialogu.

Program Archi-przygody realizowany jest w przedszkolach i szkołach, a także samorządowych instytucjach kultury. Działania wpływają na poszerzenie oferty edukacyjnej, ukierunkowują na bezpośrednią i bliską współpracę z przedstawicielami społeczności lokalnych. Główny nacisk architektonicznej oferty edukacyjnej położony jest na nawiązywanie przez samorządową instytucję kultury stałych relacji wokół tematu i troski o przestrzeń publiczną.

 

Program został przygotowany i jest realizowany przez Narodowe Centrum Kultury.

Archi-przygody otrzymały patronat: Stowarzyszenia Architektów Polskich, Izby Architektów Rzeczypospolitej Polskiej i miesięcznika Architektura-murator.