Publikacje

Programy i projekty

Dotacje z UNICEF-u dla wrocławskiej edukacji

Ponad 24,5 mln złotych dotacji z UNICEF-u, jakie otrzyma Wrocław na działania i projekty pomocowe związane z uchodźcami z Ukrainy przebywającymi w naszym mieście, popłynie do wrocławskich placówek oświatowych.

Pieniądze przeznaczone są na ściśle określone cele, w tym m.in. na:

  • przygotowanie przedszkoli i szkół do nowego roku szkolnego (w związku z większą liczbą dzieci w placówkach) - 7,5 mln złotych,
  • organizację wakacyjnych półkolonii w szkołach ? 2 mln złotych,
  • doposażenie i rozbudowę stref rekreacyjnych w 19 przedszkolach i zespołach szkolno-przedszkolnych ? ponad 1 mln złotych,
  • zatrudnienie 120 asystentów wielokulturowych ? ok. 5 mln złotych,

?         - szkolenia podnoszące kompetencje wielokulturowe nauczycieli ? 78 tys. złotych,

?         - szkolenia z języka polskiego dla 50 nauczycieli i asystentów wielokulturowych ? 10 tys. złotych.

Wrocławskie placówki oświatowe otrzymają także m.in. laptopy i tablety z oprogramowaniem oraz przenośne laboratoria komputerowe (2550 szt. sprzętu).

Realizacja zadań, w ramach współpracy z UNICEF-em, planowana jest do końca 2022 r.


Laboratoria Przyszłości to program skierowany do szkół podstawowych oraz ogólnokształcących szkół artystycznych. Jego celem jest budowa kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów. W ramach programu publiczne szkoły podstawowe otrzymały od państwa wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży.

Kreatywne myślenie oraz obsługa narzędzi to jedne z podstawowych umiejętności decydujących o rozwoju cywilizacyjnym, gospodarczym i społecznym. Wzrost innowacyjności oraz rozwój technologiczny spowodował, że umiejętności matematyczne, w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii są dziś ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Laboratoria Przyszłości to krok w stronę wzmocnienia i uatrakcyjnienia dotychczasowego procesu zdobywania wiedzy i praktycznych umiejętności w tych obszarach przez uczniów. Zakupione sprzęty służyć będą w rozwijaniu zainteresowań całej społeczności szkolnej zarówno w ramach zajęć pozalekcyjnych jak i lekcji przedmiotowych.

 

Doposażenie szkoły w nowy sprzęt i pomoce dydaktyczne pozwoli na uatrakcyjnienie dotychczasowego procesu zdobywania wiedzy oraz zdobycie praktycznych umiejętności przez uczniów. Uczniowie będą mogli uczyć się współpracy zespołowej poprzez kreatywność, interdyscyplinarność i wspólne rozwiązywanie zadań. Jednocześnie będą odkrywać ukryte talenty, rozwijać kompetencje przyszłości w zakresie nauk przyrodniczych, robotyki, technologii i inżynierii.

PROJEKT BIOCANTEENS

 

Zachęcanie wrocławskich szkół do przygotowywania i serwowania zdrowych i zbilansowanych posiłków oraz podnoszenie wiedzy wśród dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych w zakresie zdrowego żywienia i niemarnowania to główne założenia nowego europejskiego projektu BioCanteens 2 realizowanego w ramach programu URBACT III.

Liderem projektu jest Francja a partnerami Hiszpania i Belgia. Projekt BioCanteens 2 promuje zdrową i ekologiczną żywność, ale także krótki łańcuch dostaw produktów do szkolnych stołówek. Wspiera lokalnych dostawców oraz promuje zakładanie ekosklepików na terenie szkół. Naszym głównym celem w ramach prowadzonego projektu jest  propagowanie polityki zrównoważonego i zdrowego żywienia we wrocławskich placówkach oświatowych z promowaniem idei less waste. Projekt trwa od czerwca 2021r. do stycznia 2023r.

Główne cele projektu to:

?         zachęcanie wrocławskich placówek oświatowych do przygotowywania zrównoważonych posiłków opartych na zasadzie less waste,

?         współpraca z lokalnymi dostawcami produktów,

?         podniesienie poziomu wiedzy dzieci i młodzieży w zakresie zdrowego żywienia i niemarnowania żywność,

?         wykorzystanie posiłków serwowanych przez stołówki szkolne jako inspiracja dla rodziców do przygotowywania zdrowych i urozmaiconych posiłków dla dzieci,

promowanie zakładania ogródków przyszkolnych.

Kształtowanie Przestrzeni jest programem edukacyjnym, który powstał, by kształtować świadome społeczeństwo i promować wiedzę o kształtowaniu przestrzeni, jako naszego wspólnego dobra. Program skierowany jest do młodzieży szkolnej w wieku 12-19 lat.

Celem programu jest między innymi rozwijanie świadomości naszego otoczenia, zrozumienia jego technicznych i estetycznych aspektów oraz promowanie rozwoju osobistego w zakresie twórczego myślenia i kreatywności.

Program powszechnej edukacji przestrzennej powstał na wzór działającego od 1997 roku w Irlandii programu Shaping Space, który miał na celu uwrażliwić młodzież na problemy społeczno?przestrzenne i estetyczne w architekturze i urbanistyce. Pilotażowa edycja polskiej wersji programu wystartowała w 2013 roku.

Zajęcia prowadzone są przez architektów?edukatorów w trzech cyklach - ?Ja i przestrzeń?, ?My i przestrzeń? oraz ?Czas i przestrzeń?, z których każdy składa się z pięciu spotkań. Proponowana otwarta formuła zajęć zawiera w sobie prezentacje, dyskusje, burze mózgów oraz część warsztatową, zostawiając miejsce na eksplorowanie najbliższego otoczenia.

Organizatorem Programu Edukacyjnego jest Fundacja Promocji Architektury SARP oraz Izba Architektów Polskich. Program jest rekomendowany przez Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki oraz Narodowe Centrum Kultury. Program w latach 2019-21 realizowany jest w oparciu o dofinansowanie MKiDN ze środków Edukacja Kulturalna. Partnerem Programu jest firma FAKRO. 

Klucz do przyszłości - program rozwoju kompetencji kluczowych w szkołach podstawowych
i ponadpodstawowych Gminy Wrocław i Gminy Czernica

Źródło finansowania:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa 10: Edukacja
Działanie 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej
Poddziałania 10.2.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej - ZIT WrOF
Cel projektu: Poprawa efektywności kształtowania kompetencji kluczowych uczniów w szkołach podstawowych i  szkołach ponadpodstawowych poprzez wzbogacenie oferty edukacyjnej szkół
Działania w projekcie skierowane do uczniów:

1.       interdyscyplinarne zajęcia dodatkowe dla uczniów/uczennic klas I-III szkół podstawowych realizowane w formie kółek zainteresowań, warsztatów, laboratoriów ? wspierające wielokierunkową aktywność poznawczą dzieci. Program zajęć będzie zawierał m.in.: zagadnienia z zakresu matematyki, przedmiotów przyrodniczych a realizowany będzie z wykorzystaniem zakupionego sprzętu TIK i pomocy dydaktycznych.

2.       Indywidualizacja wsparcia dla uczniów/uczennic ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi z klas I-III szkół podstawowych:

?         zajęcia dodatkowe z logorytmiki / zajęcia ogólnorozwojowe z elementami logorytmiki ? wspierające rozwój motoryki, słuchu i mowy

?         zajęcia dodatkowe z komunikacji dla porozumienia i współdziałania w grupie - rozpoznawanie/wyrażanie emocji, kształtowanie umiejętności społecznych

?         zajęcia dydaktyczno ? wyrównawcze - zajęcia dla uczniów/uczennic mających problemy z opanowanie podstawy programowej

3.       zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze i rozwijające zainteresowania z matematyki i języków obcych ? zajęcia z wykorzystaniem TiK dla uczniów/uczennic  mających problemy z opanowaniem podstawy programowej oraz dla uczniów/uczennic chcących rozwijać swoje zainteresowania, poszerzać wiedzę i umiejętności

4.       zajęcia kształtujące kompetencje cyfrowe - zajęcia kształtujące kompetencje cyfrowe uczniów/uczennic z uwzględnieniem bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni

5.       zajęcia dodatkowe realizowane metodą eksperymentu z przedmiotów przyrodniczych  (przyroda, chemia, biologia, fizyka, geografia) -  realizowane w formie kółek zainteresowań, warsztatów, laboratoriów, zajęcia ukierunkowane na rozwijanie ciekawości, kreatywności, rozumienia procesów zachodzących w świecie, krytycznego myślenia, wnioskowania, współdziałania w grupie

6.       zajęcia z poradnictwa edukacyjno - zawodowego - poradnictwo indywidulane i grupowe, zapoznanie z obecnymi trendami rynku pracy oraz ofertą edukacyjną szkół i uczelni wyższych, kształtowania kompetencji uczniów niezbędnych do poruszania się po rynku pracy, w tym wsparcia uczniów w podejmowaniu świadomych decyzji edukacyjno-zawodowych

Grupa docelowa: 42 szkoły
Wrocław: 24 Szkoły Podstawowe i 16 Szkół Ponadpodstawowych
Czernica: 2 Szkoły Podstawowe
5563 uczniów/uczennic, w tym 136 z niepełnosprawnością,

?         796 nauczycieli/nauczycielek

?         480 rodziców/ opiekunów prawnych


Realizator projektu w imieniu Gminy Wrocław: Centrum Kształcenia Zawodowego

Środki finansowe, wysokość dofinansowania:

?         Całkowita wartość projektu: 10 315 724,01 zł

?         Kwota dofinansowania: 9 799 937,80 zł

?         Wkład własny: 515 786,21 zł

Termin realizacji:

?         Termin rozpoczęcia realizacji projektu: 01.07.2019 r.

?         Termin zakończenia realizacji projektu: 30.06.2021 r.

Biuro projektu:

Centrum Kształcenia Zawodowego

ul. Strzegomska 49 a

33-611 Wrocław

Kierownik projektu

Katarzyna Trębacz

ktrebacz@ckz.edu.pl

wew. 127

pok. 403

Koordynatorzy

Katarzyna Ziętek

kzietek@ckz.edu.pl

wew. 133

pok. 404

Justyna
Grela ? Hajduk

jgrela-hajduk@ckz.edu.pl

 

wew. 114

Marek Chmara

mchmara@ckz.edu.pl

wew. 130

Strona internetowa projektu:

https://www.ckz.edu.pl/index.php/klucz-do-przyszlosci/Międzynarodowy program Destination ImagiNation - OczyMa Wyobraźni stymulujący rozwój twórczego myślenia. DI uczy przede wszystkim kreatywnego rozwiązywania problemów, tworzenia innowacji, pracy zespołowej podczas podejmowania ekscytujących wyzwań, zarządzania czasem, zasobami ludzkimi, materiałami, finansami i pomysłami. Uczy także umiejętności skutecznej komunikacji i prezentacji wytworów własnej pracy oraz pracy zespołu. pozwala odkrywać różnorodne uzdolnienia, przełamywać bariery, kształtować motywację wewnętrzną i zwiększać poczucie własnej wartości. Destination Imagination stawia przed uczestnikami projekty zespołowe, które wyzwalają ducha odkrywczości i samodzielności.Ogólnopolski program dla szkół "Owoce i warzywa oraz mleko i przetwory mleczne". W naszej szkole każde, zgłoszone dziecko do programu dostaje darmowe owoce, warzywa i przetwory mleczne. Deklaracje na początku roku szkolnego zbierają wychowawcy klas.Projekt "Szkoła w Mieście" to nowoczesny, nowatorski sposób podejścia do realizacji podstawy programowej przy zachowaniu dbałości o poczucie tożsamości z miejscem, w którym uczeń żyje i rozwija się. Ideą projektu jest realizowanie treści podstawy programowej w przestrzeni Miasta w różnych organizacjach/instytucjach (teatry, domy kultury, stowarzyszenia, kina, muzea, obiekty sportowe, wyższe uczelnie). Celem projektu jest zmiana oblicza przedszkola, szkoły, wykorzystanie przestrzeni miejskiej jako fascynującego miejsca edukacji, wzbogacenie oferty edukacyjnej, wzrost jakości nauczania, uczynienie "uczestnictwa w kulturze" naturalnym elementem życia uczniów. Dzieci i uczniowie dzięki zajęciom poznają wiele nowych instytucji i obiektów. Są jednocześnie odbiorcami i twórcami kultury.

 Program Volleymania realizowany przez Krainę Siatkówki #VolleyWrocław oraz Gminę Wrocław ma na celu promocję siatkówki chłopców i dziewcząt w 28 wrocławskich szkołach podstawowych. Nasza szkoła startuje w kategorii klas 4 i 5 zarówno w zawodach dla dziewczynek jak i chłopców.Program Basketmania czyli dodatkowe zajęcia z koszykówki dla dziewcząt i chłopców z klas 7, 8 i 3 gimnazjum. Program zakłada, prowadzenie zajęć z koszykówki oraz udział w rozgrywkach ligowych między zgłoszonym szkołami. Jest to doskonała alternatywa dla uczniów nieuczęszczających na zajęcia klubowe a chcących rozwijać swoje koszykarskie pasje.Cała Polska czyta dzieciom - kampania społeczna, rozpoczęta w czerwcu 2001 przez Fundację "ABCXXI" roku 2005 działającą jako: Fundacja "ABCXXI" Program Zdrowia Emocjonalnego), mająca na celu propagowanie codziennego czytania dzieciom jako skuteczną, tanią i przyjazną metodę wspomagania ich wszechstronnego rozwoju - psychicznego, umysłowego, społecznego i moralnego - oraz budowania zasobów wewnętrznych dziecka: kompetencji emocjonalnych i intelektualnych. Poprzez nadawanie spotów reklamowych w mediach i inne działania promocyjne, edukacyjne i organizacyjne, Fundacja przekonuje, że czytanie dziecku dla przyjemności "20 minut dziennie. Codziennie!" jest mądrym sposobem spędzania czasu z dzieckiem.Pola Nadziei to kampania, której celem jest promowanie idei wolontariatu i niesienia bezinteresownej pomocy podopiecznym hospicjum. Jest to szeroki zakres działań edukacyjnych i wolontaryjnych, którego dodatkowym celem jest pozyskiwanie środków na opiekę paliatywną.Pola Nadziei są elementem międzynarodowego programu powołanego do życia przez Fundację Marie Curie Cancer Care z Edynburga w Wielkiej Brytanii. Działania podejmowane wyłącznie przez hospicja polegają na sadzeniu jesienią żonkili - symboli nadziei. Kiedy wiosną kwiaty zakwitną, tworzą całe pola nadziei i rozdawane się w ulicznych kwestach. Zebrane w ten sposób środki pozwalają na zaspokajanie najważniejszych potrzeb podopiecznych hospicjum.Aktywne Szkoły MultiSport to program, który przez ostatni rok prowadzony był w 35 dolnośląskich szkołach podstawowych. Jego celem jest inspirowanie dzieci, rodziców i nauczycieli do wprowadzenia większej ilości aktywności fizycznej do codzienności uczniów szkół podstawowych.


"Szkoła i przedszkole ART"
Dolnośląski program "Szkoła promująca turystykę"
Ogólnopolski projekt Akademia Chóralna
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 - 2025

Z radością informujemy, że  Szkoła Podstawowa nr 32 im. 100-lecia Niepodległości Polski
oraz Przedszkole nr 32 zostały zakwalifikowane do objęcia w 2022 roku wsparciem finansowym w ramach programu Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025.


ARCHI-PRZYGODY to program z zakresu edukacji architektonicznej stworzony dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniów szkół podstawowych. Stanowi propozycję przeprowadzenia zajęć o tematyce przybliżającej rozumienie zagadnień związanych z architekturą, a także wprowadzających w kulturę życia społecznego.

Główne założenia programu skupiają się wokół: nabywania przez dzieci świadomości otaczającej ich przestrzeni, zrozumienia procesu projektowania i realizacji budowli oraz jej wpływu na otoczenie, a także docenienie tradycji architektonicznych i środowiska naturalnego.

Zajęcia prowadzone są we współpracy nauczyciela przedszkolnego/szkolnego oraz architekta-edukatora, którzy gwarantują merytoryczne i fachowe wsparcie oraz doświadczenie. Scenariusze zajęć skupione są przede wszystkim na aktywnościach opartych na pracy zespołowej, ćwiczeniach manualnych, obserwacji i dialogu.

Program Archi-przygody realizowany jest w przedszkolach i szkołach, a także samorządowych instytucjach kultury. Działania wpływają na poszerzenie oferty edukacyjnej, ukierunkowują na bezpośrednią i bliską współpracę z przedstawicielami społeczności lokalnych. Główny nacisk architektonicznej oferty edukacyjnej położony jest na nawiązywanie przez samorządową instytucję kultury stałych relacji wokół tematu i troski o przestrzeń publiczną.

 

Program został przygotowany i jest realizowany przez Narodowe Centrum Kultury.

Archi-przygody otrzymały patronat: Stowarzyszenia Architektów Polskich, Izby Architektów Rzeczypospolitej Polskiej i miesięcznika Architektura-murator.