Publikacje


OFERTA PÓŁKOLONII 
        W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 32 IM. 100-LECIA NIEPODLEGŁOŚCI POLSKI


Miejsce: Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 21; ul. Kłodzka 40, 50-536 Wrocław
Turnusy oraz liczba uczestników:
I turnus: 29.06 - 03.07. 2020 r. (8 grup - 96 uczestników)
II turnus: 06.07 - 10.07.2020 r. (8 grup - 96 uczestników)
III turnus: 13.07 - 17.07.2020 r. (6 grup - 72 uczestników)

Godziny zajęć: 7.30 - 16.30

Szczegółowe informacje pod numerem telefonu : 535 766 461 w godz. 7.30-15.30 .

Półkolonie w Szkole Podstawowej nr 32 im. 100 - lecia Niepodległości Polski będą organizowane z uwzględnieniem wytycznych MEN, MZ oraz GIS dla organizatorów różnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży m.in.: 
 • półkolonia jest przeznaczona wyłącznie dla dzieci zdrowych; dzieci z objawami takimi jak: kaszel, katar, podwyższona temperatura będą odsyłane do domu,
 • obowiązkowa dezynfekcja rąk po wejściu do szkoły,
 • mierzenie temperatury przez wychowawcę grupy,
 • rodzice/opiekunowie prawni/ osoby upoważnione pisemnie do odbierania dzieci obowiązuje zakaz wchodzenia na teren placówki,
 • organizacja zajęć w grupie maksymalnie do 12 osób,
 • ograniczenia w dostępności do infrastruktury sportowej - grupy korzystają z boisk szkolnych/ sal gimnastycznych wg ustalonego grafiku,
 • kontakt dzieci z różnych grup ograniczony do minimum.
Zważywszy na aktualnie obowiązujące zasady oraz w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo uczestników oraz opiekunów nie przewiduje się organizacji zajęć poza terenem ZSP nr 21.

Zapisy na półkolonie odbywać się będą wyłącznie drogą elektroniczną od 10.06.2020 r. od godziny 15:00. 
.
LINK DO SYSTEMU ZGŁOSZEŃ:   http://zsp21wroclaw.pl/polkolonia/addZgl 

Do zgłoszenia należy obowiązkowo dołączyć ( skan lub czytelne zdjęcie) zaświadczenie od lekarza 
o chorobie/chorobach przewlekłych w przypadku dzieci, u których są one zdiagnozowane.

Niekompletne wnioski nie będą rozpatrywane.

Termin dokonania płatności za półkolonie upływa 18.06.2020r. - data księgowania na koncie wskazanym w karcie zapisu.


PROGRAM PÓŁKOLONII LETNICH ORGANIZOWANYCH PRZEZ 
SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ NR 32 IM. 100-LECIA NIEPODLEGŁOŚCI POLSKI

1. Program półkolonii letnich jest realizowany na terenie Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 21.
2. Uczestnicy przebywają w grupach (do 12 osób). 
3. Program obejmuje m.in.:
 • warsztaty tematyczne m.in.: ,,naukowy box" - chemiczne eksperymenty, projektowanie oraz wykonanie przypinek i magnesów ozdobnych, plastyczne, muzyczne (mi.in nauka gry na ukulele),
 • gry i zabawy ruchowe, podstawy gry w tenisa ziemnego, gry terenowe, 
 • zajęcia rozwijające umiejętność myślenia oraz kreatywność, 
 • zajęcia sportowo - rekreacyjne z wykorzystaniem indywidualnego sprzętu sportowego, 
 • zajęcia interdyscyplinarne oraz integracyjne.
4. Program półkolonii dofinansowany jest przez Gminę Wrocław. Ponadto rodzice/opiekunowie dziecka biorącego udział w półkolonii wnoszą opłatę w wysokości 160 zł.


RAMOWY ROZKŁAD ZAJĘĆ PODCZAS PÓŁKOLONII

7.30 - 8.30 
 • przychodzenie dzieci, odnotowywanie obecności, rozmowy i zabawy indywidualne zgodne z zainteresowaniami dzieci
 • pogadanka dotycząca zachowania bezpieczeństwa podczas zajęć na terenie szkoły, boisku i placu zabaw, ze szczególnym uwzględnieniem zachowania procedur przyjętych przy COVID - 19 
8.30 - 9.00

 • zajęcia w grupach - zabawy ruchowe, integracyjne, gry edukacyjne, zajęcia plastyczne
 • II śniadanie
 • przygotowanie do zajęć / warsztatów

9.00 - 12.00
 • zajęcia z wychowawcą w grupach
 • warsztaty tematyczne w grupach (w salach oraz na boisku szkolnym i placu zabaw) zgodne z programem półkolonii: zajęcia twórcze, artystyczne, sportowe, gry chodnikowe i podłogowe, plastyczne, muzyczne, gry i zabawy ruchowe 

12.00 - 13.30
 • obiad 

13:30 - 16.30
 • warsztaty tematyczne w grupach (w salach oraz na boisku szkolnym i placu zabaw) zgodne z programem półkolonii: zajęcia twórcze, artystyczne, sportowe, gry chodnikowe i podłogowe, plastyczne, muzyczne, gry i zabawy ruchowe, ,,poobiednie kino letnie"
 • odbieranie dzieci przez opiekunów

Godzina rozpoczęcia i zakończenia zajęć/ warsztatów tematycznych w ciągu dnia jest niezmienna. 

Pozostałe godziny mogą ulec niewielkim zmianom/ przesunięciom z przyczyn organizacyjnych.