KALENDARZ 2018 / 2019

Kalendarz roku szkolnego 2018/2019 – Szkoła Podstawowa nr 32

I. Ferie, dni wolne od nauki,:

 1. Rok szkolny rozpoczyna się 03.09.2018r. a kończy 31.08.2019r. z tym, że obowiązkowe zajęcia edukacyjne kończą się 21.06.2019r.
 2. I półrocze: 3.09.2018r. – 15.01.2019r.

II półrocze: 16.01.2019r. – 21.06.2019r.

 1. Zimowa przerwa świąteczna: 23 – 31.12.2018r.
 2. Ferie zimowe: 28.01.2018r. – 10.02.2019r.
 3. Wiosenna przerwa świąteczna: 18 – 23.04.2019r.
 4. Dni wolne od pracy: 1.11.2018r. 1.01.2019r.; 1.05.2019r., 3.05.2019r.; 20.06.2019r.
 5. Dni wolne od nauki (zajęcia opiekuńcze – dyżur w szkole): 2.11.2018r.; 2.05.2019r.
 6. Ferie letnie: 22.06.2019r. – 31.08.20189.

II. Klasyfikacja

I półrocze:

 • poinformowanie uczniów /odp. n-le przedmiotów i wychowawcy/ i rodziców /poprzez wpis do zeszytu kontaktowego/ o przewidywanych ocenach. Rodzice są zobowiązani podpisać informację o grożącej dziecku ocenie niedostatecznej lub obniżonej zachowania – do 11.12.2018r.
 • wystawienie ocen – 11.01.2019r.
 • rada klasyfikacyjna – 15.01.2019r.
 • rada podsumowująca I półrocze – 12.02.2019r.

II półrocze:

 • poinformowanie uczniów /odp. n-le przedmiotów i wychowawcy/ i rodziców /poprzez wpis do zeszytu kontaktowego/ o przewidywanych ocenach. Rodzice są zobowiązani podpisać informację o grożącej dziecku ocenie niedostatecznej lub obniżonej zachowania – do 7.05.2019r.
 • wystawienie ocen – 7.06.2019r.
 • rada klasyfikacyjna – 11.06.2019r.
 • rada podsumowująca II półrocze – 27.08.2019r.

III. Egzamin po klasie ósmej:

1. Termin główny:

15.04.2019r. – godz. 9:00 egzamin z języka polskiego

16.04.2019r. – godz. 9:00 egzamin z matematyki

17.04.2019r. – godz. 9:00 egzamin z języka angielskiego

2. Termin dodatkowy:

3.06.2019r. – godz. 11:00 egzamin z języka polskiego

4.06.2019r. – godz. 11:00 egzamin z matematyki

5.06.2019r. – godz. 11:00 egzamin z języka angielskiego

3. Termin ogłaszania wyników egzaminu ósmoklasisty – 14 czerwca 2019r.

4. Termin przekazania szkołom wyników i zaświadczeń – 14 czerwca 2019r.

5. Termin wydania zaświadczeń oraz informacji zdającym – 21 czerwca 2019r.

IV. Zebrania i konsultacje z rodzicami uczniów klas 1 – 8:

 1. Zebrania: 11.09.2018r., 23.10.2018r., 11.12.2018r.; 17.01.2019r. (wywiadówka – czwartek), 26.03.2019r.; 7.05.2019r.; 13.06.2019r.
 2. Konsultacje: 13.11.2018r.

V. Godziny pracy:

 1. Sekretariat: od poniedziałku do piątku – 7:30 – 15:30.

 2. Biblioteka: poniedziałek: 8.00 – 14.30; wtorek: 9.35 – 15.35; środa: 8.00 – 14.30; czwartek 9.35 – 15.35; piątek 8.00 – 13.00.

 3. Pedagog: poniedziałki 12:00 – 17:00; wtorki 9:00 – 15:30, środy 12:30 – 15:30; czwartki 10:00 – 14:00, piątki 8:00 – 11:30; dyżury dla rodziców: indywidualne ustalanie terminów (gabinet nr 104 na I piętrze, obok pokoju nauczycielskiego).

 4. Psycholog: poniedziałki 8:00 – 14:00; wtorki 14:00 – 17:00, środy 9:00 – 15:00; czwartki 14:00 – 17:00, piątki 12:00 – 16:00; dyżury dla rodziców: indywidualne ustalanie terminów (gabinet nr 104 na I piętrze, obok pokoju nauczycielskiego).

 5. Świetlica – od poniedziałku do piątku od 6:30 do 17:00 (Prosimy o punktualne odbieranie dzieci ze świetlicy!).

 6. Pielęgniarka – poniedziałki 7:30 -15:30; środy 7:30 – 11:30; czwartki 12:00 – 16:00; piątki 7:30 – 15:30.

 7. Stołówka – wydaje obiady od poniedziałku do piątku w godz. 11:45 – 15:00; cena jednego obiadu – 4,50 zł.

VI. Ważne imprezy i wydarzenia:

 1. Pasowanie Pierwszoklasistów (12.10.2018r.), uroczystość nadania Szkole Podstawowej nr 32 imienia oraz przekazanie sztandaru (8.11.2018r.), apel z okazji 3 Maja (30.04.2019r.), Dzień Sportu, Drzwi Otwarte, kiermasz bożonarodzeniowy, bal karnawałowy, Dzień Wiosny, Dzień Ziemi oraz inne działania i imprezy zgodnie z kalendarzami poszczególnych klas.
 2. Wyjścia i wycieczki dydaktyczno – wychowawcze zgodnie z planem pracy nauczycieli i wychowawców.

VII. Priorytety pracy/ zadania szkoły w bieżącym roku szkolnym:

 1. Nadanie SP 32 imienia 100 – lecia Niepodległości oraz przyjęcie sztandaru.

 2. Rozwijanie kompetencji cyfrowych w klasach 1- 8 – wykorzystanie technologii informacyjno – komunikacyjnych w procesie edukacyjnym.

 3. Samodzielność, kreatywność, innowacyjność – działania rozwijające samodzielność, kreatywność i innowacyjność uczniów podczas zajęć obowiązkowych oraz pozalekcyjnych (w tym konkursach/zawodach)
 4. Przygotowanie uczniów klas ósmych do egzaminu – kształcenie kompetencji kluczowych.
 5. Przeciwdziałanie przejawom agresji wśród dzieci oraz dbałość o bezpieczeństwo.

 6. Rozwijanie zachowań prozdrowotnych i aktywności sportowej uczniów.

 7. Promowanie czytelnictwa.

 8. Wspomaganie rozwoju uczniów, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji (pomoc PPP).

 9. Realizacja Indywidualnych Programów Nauczania.

 10. Monitorowanie realizacji podstawy programowej.

 11. Wspomaganie rozwoju uczniów, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji (pomoc PPP)

 12. Badanie osiągnięć edukacyjnych uczniów /analiza wyników klasyfikacji śródrocznej i rocznej oraz diagnoz wewnętrznych.

 13. Rozwijanie umiejętności w zakresie pracy zespołowej.

 14. Stałe monitorowanie frekwencji uczniów.

 15. Kontynuacja działań mających na celu wzmocnienie współpracy między przedszkolem oraz szkołą podstawową .

 16. Współpraca ze środowiskiem lokalnym.

 17. Diagnoza osiągnięć edukacyjnych w klasach 2 – 3 oraz 4 – 8.

 18. Działania rozwijające samodzielność, kreatywność i innowacyjność uczniów podczas zajęć obowiązkowych oraz pozalekcyjnych (w tym konkursach/zawodach)

 19. Wykorzystywanie przez nauczycieli w praktyce umiejętności zdobytych podczas szkoleń.

 20. Rozwijanie i wspieranie zainteresowań oraz uzdolnień poprzez udział uczniów w zajęciach pozalekcyjnych i konkursach.

 21. Systematyczne włączanie rodziców w organizację pracy szkoły oraz proces edukacyjny własnych dzieci.

 22. Wzmacnianie pracy zespołowej nauczycieli na rzecz doskonalenia procesów: edukacyjnego oraz wychowawczego.

VIII. Realizowane projekty i programy przez cały rok szkolny:

   • Międzynarodowy program Destination ImagiNation – OczyMa Wyobraźni stymulujący rozwój twórczego myślenia;
   • Szkoła i przedszkole ART”;
   • Ogólnopolski program dla szkół „Owoce i warzywa oraz mleko i przetwory mleczne”;
   • Szkoła w mieście” – program miejski;
   • Volleymania – miejski projekt popularyzujący siatkówkę;

   • Basketmania – miejski projekt popularyzujący koszykówkę;

   • Dolnośląski program „Szkoła promująca turystykę”;
   • Ogólnopolski program „Cała POLSKA czyta dzieciom”;

 • Ogólnopolski projekt Akademia Chóralna;

 • działalność charytatywna we współpracy z fundacją „Pola Nadziei”,

 • Aktywne Szkoły”.

IX. Planowane przedsięwzięcia ważne dla szkoły:

    • nadanie Szkole Podstawowej nr 32 imienia oraz przekazanie sztandaru – ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!

    • cykliczne zajęcia dla rodziców w ramach „Akademii Rodzica” – ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!

X. Inne ważne informacje:

 1. Wysokość dobrowolnej wpłaty na Radę Rodziców w roku szkolnym 2018/2019: informacja na stronie internetowej szkoły w zakładce „Rada Rodziców”.

 2. Wysokość dobrowolnej składki ubezpieczeniowej w roku szkolnym 2018/2019: informacja na stronie internetowej szkoły w zakładce „Rada Rodziców”.

 3. W trosce o bezpieczeństwo dzieci informujemy, że rodziców/ opiekunów prawnych od 17.09.2018r. obowiązuje zakaz wchodzenia na piętra, gdzie odbywają się zajęcia lekcyjne.
 4. Odbieranie dzieci ze świetlicy od 17.09.2018r. możliwe jest po zgłoszeniu tego faktu pracownikowi szkoły na portierni.
 5. Zakaz nie dotyczy rodziców dzieci z oddziałów przedszkolnych w budynku szkoły – prosimy zgłaszać wejście na I piętro pracownikowi szkoły na portierni.

 6. Informacje dot. obiadów – strona www.zsp21wroclaw.pl zakładka „stołówka-szkoła”.

 7. Rodzice deklarują w formie pisemnej udział dziecka w lekcjach religii, etyki bądź łącznie religii oraz etyki.

 8. Uczeń może zostać zwolniony z zajęć wychowania fizycznego lub określonych ćwiczeń fizycznych jedynie na podstawie zaświadczenia lekarza oraz po wydaniu decyzji przez dyrektora szkoły (podanie do dyrektora szkoły wraz z zaświadczeniem lekarskim).

 9. Uczeń może być zwolniony z lekcji tylko po okazaniu pisemnej prośby rodziców, osobiście przez rodziców lub osobę przez nich upoważnioną pisemnie (wzór zwolnienia obowiązujący od 1.12.2017r. dostępny jest na stronie szkoły www.zsp21wroclaw.pl).

 10. Rodzic ma obowiązek pisemnie usprawiedliwić nieobecność dziecka w ciągu 5 dni od powrotu dziecka do szkoły (wzór usprawiedliwienia nieobecności obowiązujący od 1.12.2017r. dostępny jest dostępny na stronie szkoły www.zsp21wroclaw.pl

Zapraszamy Państwa do udziału w naszych przedsięwzięciach dydaktyczno-wychowawczych. Liczymy na pomoc i rzeczowe uwagi o naszej pracy. Życzymy sukcesów Państwa dzieciom a naszym uczniom, Państwu zaś zadowolenia z pracy naszej szkoły.

Kierownictwo Szkoły i Rada Pedagogiczna

Dane kontaktowe:

Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 21

ul. Kłodzka 40, 50 – 536 Wrocław;

tel/fax (71) 798-69-42;

e – mail: sekretariat@zsp21.wroclaw.pl

www.zsp21wroclaw.pl