Dokumenty ZSP 21

INFORMACJA DOTYCZĄCA MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA Z PARKINGU PRZEZ RODZICÓW

Inf. dot. możliwosci korzystania z parkingu przez rodziców

 

PROCEDURA ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA DZIECIOM Z ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO I UCZNIOM SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 32 PRZED ZAJĘCIAMI LEKCYJNYMI ORAZ PO ZAKOŃCZONYCH ZAJĘCIACH

PROCEDURA ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA DZIECIOM Z ODDZIAŁAU PRZEDSZKOLNEGO I UCZNIOM SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 32 PRZED ZAJĘCIAMI LEKCYJNYMI ORAZ PO ZAKOŃCZONYCH ZAJĘCIACH

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 14 lutego 2017 roku

w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualnym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej

podstawa-programowa-ew-dzu-z-2017r-poz356